[TOP] [กิจกรรมดำเนินงาน]


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการจากแหล่ง ความรู้ต่างๆรอบตัวมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีความรักในท้องถิ่น และพร้อมกับการสร้าง ความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตทั้งในสังคมปัจจุบัน อนาคต ภายใต้ความเป็นไทยและสากล โรงเรียนจึงได้จัดทำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน รูปแบบของการจัดทำโครงงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้คิด ประดิษฐ์ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดลักษณะดังกล่าวกับผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดทำโครงงานบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบโครงงานแก่ครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อให้เกิดการประเมินงานในรูปแบบโครงงานบูรณาการจากหลายสาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดสู่การปฏิบัติและการจัดทำโครงงานสำหรับนักเรียนทุกคน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดกระบวนการจัดทำโครงงานเพื่อการบูรณาการแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการโครงงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อตนเอง และสังคม
4. เพื่อนักเรียนมีทักษะในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดการสร้างโครงงานให้แก่นักเรียน
2. นักเรียนต้นแบบและเครือข่ายในชั้นเรียน มีความรู้ในการจัดทำโครงงานบูรณาการข้ามวิชา

ด้านคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา และสนองต่อหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

การดำเนินงาน

การดำเนินงานมีกิจกรรม 3 ส่วน คือ
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน เป็นระยะเวลา 1 วัน (วันที่ 1 พ.ย. 46)
2. การจัดการเข้าค่ายนักเรียนเพื่อการบูรณาการโครงงาน โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน 8 กลุ่ม นักเรียนเข้าค่ายห้องละ 4 คน รวม 264 คน เป็นเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 46)
3. การจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานบูรณาการเพื่อกรเรียนรู้และรับการวัดผลประเมินผล โดยนำเสนอรูปแบบโครงงาน (9 กุมภาพันธ์ 2547)

สถานที่ในการจัดกิจกรรม

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำโครงงานในรูปของการบูรณาการ ร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคน จำนวน 3,234 มีความรู้และเข้าใจในการนำเสนอโครงงาน ลักษณะการบูรณาการหลายกลุ่มสาระ
3. โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามาตรฐานการเรียนรู้ จุดหมาย หลักการ และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรคืในการจัดทำโครงงาน
2. นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ในการจัดทำโครงงาน รู้จักกระบวนการคิดการทำงาน การบริหารจัดการ การแก้ปัญหา
3. นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม การบูรณาการความคิดในการเรียนรู้ ในวิชาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมสร้างวิธีคิดและการนำเสนอโครงงานแบบบูรณาการ

งบประมาณ

จากเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จำนวน 70,220 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4528-8400-3 ต่อ 4103-5 หรือ 0-4543-3452 โทรสาร 0-4543-3452
นางสาวอัจฉรา งามเถื่อน