ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย การศึกษานอกสถานที่ การเข้าค่าย ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนในปัจจุบันมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย จากสิ่งที่พบเห็นโดยตรง และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
5. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

เป้าหมาย

  • ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 100 คน
  • ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเข้าค่ายไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันได้

พื้นที่ดำเนินการ

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2546

ผลการดำเนินงาน จากแบบประเมินการเข้าค่ายจะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 20 พบว่าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/กิจกรรมอื่นที่ไม่ได้ระบุไว

1. การเข้าค่ายควรจะใช้เวลาให้นานกว่านี้ ในช่วงปิดภาคเรียน
2. อยากเข้าค่ายนอกสถานที่
3. อยากให้มีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทุกปี
4. อยากให้พี่เลี้ยงตักอาหารให้มากกว่านี้

ภาพกิจกรรม

 

โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4528-8400-3 ต่อ 4103-5 หรือ 0-4543-3452 โทรสาร 0-4543-3452
นางสาวอัจฉรา งามเถื่อน