ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) ต.ท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4520-2215

 

โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปัจจุบันเริ่มจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 นี้เป็นปีแรก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบคนพิการเรียนร่วม และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับงบประมาณ ในการจัดห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เนื่องจากภารกิจของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทั่วไปจะดำเนินการไปได้อย่างเป็นปกติ จึงต้องอาศัยงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ผ่านมานั้นการงช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่สอดคล้องกับระบบการทำงาน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ตลอดจนไม่คุ้มค่า จึงจำเป็นต้องทำแผนปฏิบัติการที่มีแผนการใช้ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้าราชการครู ในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบของการบูรณาการที่มุ่งสู่ คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2548 เด็กทุคนในเขตบริการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามรถระดับมืออาชีพ เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีอย่างหลากหลายและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยคงความเป็นไทยและศักยภาพระดับสากล
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริหารและการจัดการศึกาาขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบที่สมบูรณ์และทันสมัยสอดคล้องกับสาระสำคัญของทุกพันธกิจ

กลยุทธ์และจุดเน้นโรงเรียนบ้านท่าช้าง

กลยุทธ์ที่ 1 ประกันสิทธิและโอกาส
1. ประกันสิทธิและโอกาสในการได้นับการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนทุกประเภท
2. สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างทั่วถึง
3. เพิ่มอัตราการเรียนต่อชั้นม.ปลาย และให้นักเรียนยากจนได้รับการประกันสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนและพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรุปการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดระบบดูแลนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
1. เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้ทุกระดับมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้ทุกระดับ

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2546

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น
วุฒิ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1 (2ห้องเรียน)
25
24
49
นางลัดดา แสนศรี
นางศิริพร บุญดี
ค.บ.
ค.บ.
อนุบาล 2 (2 ห้องเรียน)
31
28
59
นางปราณี อรัญกุล
นางวารุณี เพชรอินทร์
ศ.ศ.บ.ศ.
ศ.บ.
รวม
56
52
108
-
-
ประถมศึกษาปีที่ 1 (2 ห้องเรียน)
35
29
64
นางจันทร์หอม ขุมคำ
นางมลิวัลย์ ทองทวี
ก.ศ.บ.
ศ.ศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 2 (2 ห้องเรียน)
37
28
65
นางวิลาวัลย์ พงศ์พัฒนะเดชา
นางสุชีรา ยศอุบล
ค.บ.
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 3 (2 ห้องเรียน)
46
26
72
นางสิรินุช เสาหิน
นางศิริวรรณ สายเมฆ
ศศ.บ.
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 4 (2 ห้องเรียน)
45
23
68
นางสาวอำไพ บัวงาม
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์มั่น
วท.บ.
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 5 (2 ห้องเรียน)
21
37
56
นางจินตนาภรณ์ กลั่นเขตกรรม
นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์
ค.บ.
กศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 6 (2 ห้องเรียน)
22
43
65
นางศศิธร สาวันดี
นางกาญจนา ทวีบุตร
ค.บ.
ค.บ.
รวม
206
186
392
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (3 ห้องเรียน)
54
59
113
นางสกนธรัตน์ สาโสม
นางสาวระพีวรรณ ประสงค์สิน
นางรุ่งทิวา อร่ามเรือง
ค.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (3 ห้องเรียน)
36
49
85
นางยมนา วิจิตรเชื้อ
นางสุกัญญา เปียจำปา
นางอรรวี ผุยพรหม
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ห้องเรียน)
55
53
108
นางวิภารัตน์ ถนัดค้า
นางฉวีวรรณ สารศรี
นางภัทรสุดา เมืองเหนือ
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
รวม
145
161
306
-
-
รวมทั้งสิ้น
407
399
806
-
-

 

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
วุฒิ
วิชาเอก
ตำแหน่ง
1
นายชาญณรงค์ คมเฉียบ
-
ค.ม.
บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ
2
นายสำราญ ทองทวี
-
ค.ม.
บริหารการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3
นางลัดดา แสนศรี
-
ค.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
4
นางศิริพร ทาปศรี
-
กศ.บ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 2
5
นางปราณี อรัญกูล
-
ศ.ศ.บ.ศ.
ปฐมวัยศึกษา
อาจารย์ 3
6
นางวารุณี เพชรอินทร์
-
ศ.บ.
โภชนาการ
อาจารย์ 2
7
นางจันทร์หอม ขุมคำ
-
ก.ศ.บ.
ประวัติศาสตร์
อาจารย์ 2
8
นางมลิวัลย์ ทองทวี
-
ศ.ศ.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
9
นางวิลาวัลย์ พงศ์พัฒนะเดชา
-
ค.บ.
สุขศึกษา
อาจารย์ 2
10
นางสุชีรา ยศอุบล
-
ค.บ.
สังคมศึกษา
อาจารย์ 2
11
นางสิรินุช เสาหิน
-
ศศ.บ.
พัฒนาการเด็ก
อาจารย์ 2
12
นางศิริวรรณ สายเมฆ
-
ค.บ.
คณิตศาสตร์
อาจารย์ 1
13
นางศิริพร บุญดี
-
ค.บ.
คหกรรม
อาจารย์ 2
14
นางทัศนีย์ โพธิ์ทอง
-
ค.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
15
นางจินตนาภรณ์ กลั่นเขตกรรม
-
ค.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
16
นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์
-
กศ.บ.
คหกรรม
อาจารย์ 2
17
นางศศิธร สาวันดี
-
ค.บ.
คหกรรม
อาจารย์ 2
18
นางกาญจนา ทวีบุตร
-
ค.บ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 2
19
นางสกนธ์รัตน์ สาโสม
-
ค.บ.
คหกรรม
อาจารย์ 2
20
นางสาวระพีวรรณ ประสงค์สิน
-
ศศ.ม.
พัฒนาสังคม
อาจารย์ 2
21
นางรุ่งทิวา อร่ามเรือง
-
ศษ.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
22
นางยมนา วิจิตรเชื้อ
-
ศษ.บ.
คณิตศาสตร์
อาจารย์ 2
23
นางสุกัญญา เปียจำปา
-
ศษ.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 3
24
นางอรรวี ผุยพรหม
-
กศ.บ.
สุขศึกษา
อาจารย์ 2
25
นางวิภารัตน์ ถนัดค้า
-
ค.บ.
คหกรรม
อาจารย์ 2
26
นางฉวีวรรณ สารศรี
-
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ 2
27
นางภัทรสุดา เมืองเหนือ
-
ค.บ.
คณิตศาสตร์
อาจารย์ 2
28
นางนิรมล ทองคำใส
-
ปก.ศ.
-
อาจารย์ 2
29
นางพิบูล กิฬาพันธ์
-
ก.ศ.บ.
ประถมศึกษา
อาจารย์ 2
30
นางเตือนใจ ทิมประเทือง
-
ปก.ศ.
-
อาจารย์ 2
31
นางฉวีวรรณ ธรรมาณิชานนท์
-
ศ.ษ.บ.
สังคมศึกษา
อาจารย์ 2
32
นางสุวนิตย์ พรหมลา
-
ศ.ษ.บ.
คณิต - ชีวะ
อาจารย์ 2
33
นายวิเศษ พงษ์พัฒนะเดชา
-
พ.ม.
-
อาจารย์ 2
34
นายพงษ์เทพ ถนัดค้า
-
ค.บ.
บริหารการศึกษา
อาจารย์ 2
35
นายอนันต์ ผุยพรหม
-
ก.ศ.บ.
พลศึกษา
อาจารย์ 2
36
นายสมเดช สาวันดี
-
ค.บ.
บริหารการศึกษา
อาจารย์ 2
37
นายอาคม ชินดคตร
-
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ 2
38
นายอานนท์ ทาปศรี
-
ค.บ.
พลศึกษา
อาจารย์ 2
39
นายประพันธ์ ควาญช้าง
-
ค.บ.
สังคมศึกษา
อาจารย์ 2
40
นางสุดารัตน์ สุวรรณกูฏ
-
ค.บ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 2
41
นางสาวอำไพ บัวงาม
-
วท.บ.
สุขศึกษ
ครูอัตราจ้าง
42
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์มั่น
-
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูอัตราจ้าง
43
นายแวว ธิษาเวช
-
-
-
นักการ

 

โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4528-8400-3 ต่อ 4103-5 หรือ 0-4543-3452 โทรสาร 0-4543-3452
นางสาวอัจฉรา งามเถื่อน