ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองหลัก 113 หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา

จำนวนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ

รายการ
จำนวน
อาคารเรียน
3
ห้องเรียน
11
ห้องพิเศษ
9
อาคารประกอบ
5

เขตพื้นที่บริการ

1. หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. หมู่ที่ 9 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
4. หมู่ที่ 3 บ้านเศรษฐี ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
5. หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษา

1. สภาพชุมชนมีอาชีพหลักคือ ทำนา อาศัยน้ำฝน น้ำท่วมนาข้างทุกๆปีเป็นน้ำท่วมซ้ำซาก ส่วนนาดอนเป็นดินทรายไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก การทำนาข้าวจึงไม่ได้ผล
2. อาชีพหลังทำนา มีการตั้งกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดฟาง กลุ่มทำขนมจีน กลุ่มสมุนไพร กลุ่มทำธูป กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

สภาพสังคม / วัฒนธรรมของชุมชนบริเวณรอบสถานศึกษา

สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทเกื้อกูลในหมู่บ้าน มีความร่วมมือกันดีในงานส่วนรวม และรู้จักกันดี

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2546

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น
วุฒิ
ชาย
หญิง
รวม
ก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก)
18
13
31
-
-
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
5
8
13
นางสุมาวดี สุวรรณแย้ม
คบ.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
10
14
24
นางนวลจันทร์ รักพวกกลาง
คบ.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
7
7
14
นายอดิศักดิ์ วงษาสาย
คบ.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
9
11
20
นายเกียรติศักดิ์ แก้วสุข
อ.วท.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
6
17
23
นางสุมนา ยิ่งยง
คบ.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
8
9
17
นายสนิท มณีเรืองฤทธิ์
ปกศ.สูง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
20
8
28
-
-
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
7
4
11
-
-
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
13
10
23
-
-
รวม
104
100
204
-
-

 

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
วุฒิ
วิชาเอก
ตำแหน่ง
1
นายศึกษา พลศรี
21 มี.ค. 93
ศษ.บ.,คบ.
บริหาร
ผู้อำนวยการ
2
นางสุมนา ยิ่งยง
31 มี.ค. 06
คบ.
สังคม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
3
นายวิจัย หมีคำ
10 ก.ค. 02
คบ.
สังคม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
4
นายสุพัฒน์ พลศรี
17 ต.ค. 98
คบ.
บริหาร
อาจารย์ 2 ระดับ 7
5
นางวิไลวรรณ เขียวหวาน
7 ม.ค. 02
ศษ.บ.
ประถม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
6
นางสมร พลศรี
15 ต.ค. 98
คบ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 2 ระดับ 7
7
นายสนิท มณีเรืองฤทธิ์
26 ม.ค. 96
ปกศ.สูง
วิทยาศาสตร์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
8
นางนวลจันทร์ รักพวกกลาง
7 ส.ค. 09
คบ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 1 ระดับ 5
9
นายเกียรติศักดิ์ แก้วสุข
8 พ.ย. 00
อ.วท.
เกษตรฯ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
10
นางละออ สิทธิปกรณ์
2 มี.ค. 02
คบ.
ภาษาไทย
อาจารย์ 2 ระดับ 7
11
นางสุมาวดี สุวรรณแย้ม
1 มิ.ย. 07
คบ.
วัดผล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
12
นางสุพร พูลเพิ่ม
14 ส.ค. 02
ศษ.บ.
ประถม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
13
นางบุญหลาย ใจผ่อง
15 พ.ย. 89
คบ.
วิทยาศาสตร์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
14
นายอดิศักดิ์ วงษาสาย
16 ต.ค. 01
คบ.
บริหาร
อาจารย์ 2 ระดับ 7

 

โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4528-8400-3 ต่อ 4103-5 หรือ 0-4543-3452 โทรสาร 0-4543-3452
นางสาวอัจฉรา งามเถื่อน