โครงการเพื่อนรักเพื่อนชวนกันเรียนคณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)


หลักการและเหตุผล

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่ง มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สถานภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ นักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ ขาดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ จึงแก้ปัญหาโดยการให้เพื่อนสอนคณิตศาสตร์เพื่อน ซึ่งจะเกิด ประโยชน์แก่นักเรียนที่เรียนอ่อน ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรักสามัคคี และที่สำคัญอย่างยิ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม คิดอย่ามีเหตุผล
2. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น
5. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
6. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นสูงต่อไป

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่เรียนเก่งสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ของนักเรียนชั้น ม. 4

2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4/2,4/4,4/7,4/9 และ 4/10) จากนักเรียนทั้งหมด 250 คน
3. ได้ผลิตสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเอกสารประกอบการสอน และอุปกรณ์การสอน หน่วยการเรียนละ 10 ชุด

เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4/2,4/4,4/7,4/9 และ 4/10) สูงขึ้นจากเดิมเป็นส่วนมาก
2. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นสูงต่อไป

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2547

เนื้อหาสาระ

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
4. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
3. ได้สื่อการสอนที่หลากหลาย
4. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่เพื่อนหรือรุ่นน้องได้
5. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป

การประเมินผลและรายงาน

การดำเนินโครงการได้มีการประเมินโดยการ
1. สังเกตร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2. สังเกตโดยใช้แบบสอบถาม
3. ใช้แบบสอบถาม
4. ใช้แบบทดสอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางจารุศรี สารธิมา อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาเจริญ
2. โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณ

จากโครงการโรงเรียนแกนนำ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โครงการโรงเรียนแกนนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4528-8400-3 ต่อ 4103-5 หรือ 0-4543-3452 โทรสาร 0-4543-3452
นางสาวอัจฉรา งามเถื่อน