โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม                                  
 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กล่าวเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ

ลงทะเบียน แบ่งกลุ่ม และรับป้ายชื่อจาก พี่ ๆ

กิจกรรม Science Show
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ฐานที่ 2 เกมคณิตศาสตร์

ฐานที่ 3 เซียมซีพรรณไม้

ฐานที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ฐานที่ 7 ข้างขึ้น - ข้างแรม

สันทนาการร่วมกับนักศึกษา

วิทยากรประจำฐานกิจกรรมต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์วราภรณ์ อินตะนัย มอบของรางวัล
ให้แก่นักเรียนที่นำเสนอผลงานแต่ละกิจกรรม
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รายงานความเป็นมาของโครงการโรงเรียนแกนนำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม กล่าวเปิดงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ

ฐานที่ 1 กิจกรรมดูนก

ฐานที่ 4 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (เครื่องร่อน )

ฐานที่ 6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ฐานที่ 8 ของเล่นเชิงวิทยาศาสาตร์
( นกแก้วเกาะคอน , นกน้อยในกรงทอง )

ถ่ายภาพร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และวิทยากรประจำฐานกิจกรรมต่างๆ

รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบุลย์ ประธานโครงการ ฯ
มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
กล่าวปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ฯ
 
Top